знакот за и

ampersand (&)

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • семиоза — (грч. semeiosis) процес во кој нешто игра улога на знак ги опфаќа она што служи како знак, она на што се однесува знакот и дејството на знакот врз интерпретаторот …   Macedonian dictionary

 • Ом — (по името на германскиот физичар Г. С. Ом, 1787 1854) физ. единица за мерење на електричниот отпор се бележи со знакот q …   Macedonian dictionary

 • дијакритичен знак — а. надреден знак на букви по кој се разликуваат една од друга (на пр., знакот над ќ и ѓ за разликување од к и г) б. мн. мед. знаци за распознавање на болест …   Macedonian dictionary

 • еполета — (фр. epaulette) вој. нашивка на рамото на која стои знакот на офицерскиот чин …   Macedonian dictionary

 • лабарум — (лат. labarum) 1. првобитно: римско воено знаме од времето на доцните цареви 2. од времето на Константин Велики: знаме со знакот крст и со иницијалите на Христовото име 3. католичко црковно знаме што се носи на процесии …   Macedonian dictionary

 • микрофарадеј — (грч. mikros, анг. Faraday) милионити дел од фарадеј се бележи со знакот mF …   Macedonian dictionary

 • милибар — (лат. mille, грч. baros тежина) мера зо воздушен притисок, илјадити дел од бар се бележи со знакот мб (mb) …   Macedonian dictionary

 • милиграм — (лат. mille, грч. gramma) илјадити дел од грам се бележи со знакот мг (mg) …   Macedonian dictionary

 • милилитар — лат. mille, грч. litra) илјадити дел од литар се бележи со знакот мл (ml) …   Macedonian dictionary

 • милиметар — лат. mille, грч. metron) илјадити дел од метар се бележи со знакот мм (mm) …   Macedonian dictionary

 • милимикрон — лат. mille, грч. mikron мал, ситен) единица за мерење на сосем мали должини, милионити дел од милиметар се бележи со знакот ммк (mm) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.